CR instruktør update med Lotta Månsson Söderström

4 dage med nye udfordringer og ny inspiration.

4 dage med selvindsigt og fuld koncentration.

4 dage med fællesskab og forståelse.

4 dage med følelserne uden på tøjet, med frustrationer og store sejre.

 

4 dage med Centreret ridning.

 

Dette må være min bedste opsummering af CR instruktør updaten med Lotta d. 13-16. Sep. 2019.
Det er nu 5. Gang jeg deltager på en clinic og det overrasker mig, at jeg for hver gang, kan blive hevet med på en ny fantastisk rejse. Centreret ridning er for mig en livslang rejse med indsigt og forståelse for egen krop og samspillet med hesten.

Denne rejse startede, som Lotta så smukt beskrev: ”Du skal ride med dit hjerte og lad din krop smelte sammen med hestens.”

Temaet for Updaten var Overkropsstabilitet. Vi arbejdede igennem de 4 basiselementer: Øjnene, vejrtræningen, centrering og byggeklodsernes opstilling. Vi snakkede om og testede vores dominante side. Hvilke øje er dominant, hvilke øre hører du bedst på og hvilken side af din krop dominerer, ja selv hjernehalvdelene – hvor den højre er den intuitive, kreative, den rummelig opfattelse, samt forståelsen igennem symboler og billeder. Den Venstre hjernehalvdel er den mere rationelle og analytiske. Den detalje orienteret, der laver strategier og forstår sig i ord og sprog.
I ridningen skal vi have de to hjernehalvdele til at arbejde sammen. Vi skal bruge den analytiske del til, at korrigere vores opstilling og til indlæring af de forskellige hjælpere til udførelse af en øvelse. Hvor vi skal bruge den højre hjernehalvdel til at samle billedet, automatisere og danne helhedsbilledet, skabe ro og afspændthed. Som beskrevet i CR bogen – som olie og vand der omfavner hinanden i en glaskugle.

Vi skal bruge vores bløde øjne til at åbne rummet omkring os, til at nedsætte spændinger i kroppen, til at have et bedre overblik og koncentration der ikke er præget af anspændthed. Ved hjælp af vores bløde øjne kan vi arbejde med en fri vejrtrækning og skabe en bedre centrering.
Når vi er centreret, vil vores tyngdepunkt synke, vi vil opnå større balance og derved kunne følge hestens bevægelser med en større frihed.

I dagene arbejde vi også på at teste, hvor vores udfordringer i balancen og stabiliteten lå. Hvilke gjorde det endnu tydeligere under ridningen, at spotte kroppens kompensationer og derved arbejde ud fra disse.
For mig var det tydeligt både i test fra jorden og under ridning, at det var min venstre side, der skabte nogle udfordringer. Igennem bodywork og de 4 basics, fik jeg skabt en større bevidsthed og en mere afspændt side, for derved at kunne arbejde med større indføling i min ridning. Ved hjælp af vejrtrækning og bedre grounding, kunne jeg afspænde mine balder og skabe et bedre sæde. 

Vi arbejdede med billedet af, at have en stor pilatesbold foran os, for at skabe et stærkere center og forlængelse af rygsøjlen. Jeg havde behov for, at få justeret min byggeklodser, for at skabe bedre balance i min krop.

I ridningen arbejde vi med, igennem vores centrering, at opnå større indføling og bevidsthed af hestens bevægelser. Vi arbejdede med frigørelse og bevidst brug af imaginære elastikker imellem hofteled og midt ankel. En oplevelse i, at kunne frigøre og aktivere hestens bagben, ved hjælp af små fjedrende bevægelser i vores ben. Herunder snakkede vi om forskellen på fremdrift og energi, hvordan vi igennem vores krop, kan skabe mere elasticitet og power, uden at øge tempoet.
Vi arbejdede med den horisontale urskive, hvor vi legede med skift mellem kl 12 til kl.11 og kl. 13, versader og traversader. Der var stor fokus på, at skærpe vores kropslige bevidsthed, igennem bløde øjne skulle vi kunne sanse rummet, vores instruktør og de andre ryttere. Vi var igennem en lang opvarmning med fokus på grounding, hvor vi blev talt igennem vores krop, fik arbejdet med åndedrættet og vores fokus.

Oplevelsen af  ”less is more”, hvordan vi ved hjælp af koncentration, centrering og afspænding kan opnå så meget, med kun helt lette hjælpere. De øjeblikke med følelsen af, at smelte sammen og arbejde synkront. Det er i dette øjeblik, det hele giver mening.

Tak til Lotta for at åbne endnu flere døre, på rejsen indenfor centreret ridning og for at se den enkelte deltagers muligheder.

Billeder af Matilde Dueholm og Sara Vork

CR instructor update with LottaMånsson Söderström

4 days of new challenges and new inspiration.

4 days of self-awareness and full concentration.

4 days of solidarity and understanding.

4 days with strong feelings, frustrations and success.

4 days of Centered riding.

This must be my best summary of the CR instructor update with Lotta Månsson Söderström , 13-16. September 2019.

It is the 5th tme I attend a clinic and it surprises me that every time, it will take me on a new fantastic journey.  For me Centered riding is a lifelong journey of knowledge and understanding of one’s own body and the interaction with the horse.

This journey began, as Lotta described so beautifully: “You must ride with your heart and allow your body to melt together with the body of your horse.”

The subject for the update was Upper Body Stability. We worked through the 4 basics: the eyes, breathing, centering and building blocks. We talked about and tested our dominant side. Which eye is dominant, which ear have the best hearing and which side of your body dominates, even the hemispheres – The right hemisphere is the intuitive, creative, holistic thought, as well as the understanding through symbols and images. The left hemisphere is more rational and analytical. It’s detail oriented, makes strategies and works with words and languages. When we are riding, we need the two hemispheres to work together. We need the analytical part to correct our posture and to learn the various aids to perform an exercise. The right hemisphere is important to collect the big picture, automate, create flow and relaxation. Beautifully described in the Centered Riding book – like oil and water embracing each other in a glass ball.

We need our soft eyes to open up space around us, to reduce tension in the body and create a concentration with no tension. With soft eyes, we can work with free breathing and create a better centering.

When we are centered, our center of gravity will get lower, we will achieve greater balance and thereby be able to follow the horse’s movements with greater freedom.

 

Over the days we were working with testing our body balance and stability. Which made it easier to spot, how our body works and compensates in the riding.

For me, it was clear both in testing on the ground and during riding, that it was my left side that created some challenges. Through bodywork and working with the 4 basics, I got a greater awareness and my left side started to be more relaxed, which resulted in a ride with better contact and awareness. Using breathing and better grounding, I was able to relax my buttocks and create a better seat.

To create a stronger center and extension of the spine, we worked with the image of having a pilates ball in front of us. To create a better balance in my body, I needed to have my building blocks adjusted.

To gain a greater sense and awareness of the horse’s movement in the riding, through our centering, we worked with an image of imaginary elastics between our hip joint and the middle part of the ankle. An experience in being able to release and activate the horse’s hind legs, using small springy movements in our legs. We talked about the difference between speed and energy, how we can create more elasticity and power through our own body, without increasing the pace.

We worked with the horizontal clock, with shifts between 12 to 11 o’clock and 13, shoulder in and haunches in.

There was a great focus in creating body awareness. We should be able to sense the arena, our instructor and the other riders through soft eyes. We went through a good long warm-up focusing on grounding, where we were talked through our bodies, got to work with breathing and our focus.

Lotta created the experience of “less is more”. How we with concentration, centering and relaxation, could achieve so much with only very light helpers. Moments with a feeling of working synchronous, it all makes sense in this moment.

A great thhank you to Lotta, for opening even more doors on this journey with Centered Riding and to see the opportunities of each participant.

 

 

 

Du kan blive den første til at kommentere.